Лична карта на училиштето


   
Име на училиштето Општинско основно училиште „Страшо Пинџур“
Адреса, општина, место ул.„Лука Геров“ бр.21, Општина Ѓорче Петров, Скопје
Телефон 02/2036-236, 02/2026-234
Факс 02/2036-236
Електронска пошта ou.strasopindzur@yahoo.com
Основач Општина Ѓорче Петров
Верификација - број на актот бр. 11-587/21
Година на верификација 31.01.1986 год.
Јазик на кој се изведува наставата Македонски наставен јазик
Година на изградба 1980
Тип на градба Цврста градба
Површина на објектот 3200m2
Површина на училшниот двор 7590m2
Површина на спортски терени и игралишта 1600m2
Училиштето работи во смена Две смени
Начин на загревање на училиштето Со парно
Број на одделенија 9 (девет)
Број на паралелки 27
Број на смени Две смени
Вкупен број на училишни згради 1
Број на подрачни училишта /
Бруто површина 10790m2
Нето површина 3200m2
Број на спортски терени 3
Број на катови П + 1
Број на училници 18
Број на помошни простории 6
Училишна библиотека 1
Начин на загревање на училиштето Со нафта